Menu Content/Inhalt
Het mannetje 21 (Gebedsgenezing)
zaterdag 30 juni 2007

Het journaal was afgelopen. Netwerk kondigde zichzelf aan. EO-coryfee Thijs van den Brink die een item beloofde over de evangelist Jan Zijlstra. Over genezingswonderen die al dan niet plaats zouden hebben in de Levensstroomgemeente te Leiderdorp. Het mannetje ging er eens goed voor zitten. Henny Huisman moest maar eventjes wachten met zijn Korenslag. De jury had nu iets anders te doen.

Zijlstra werd door Van den Brink aan de tand gevoeld over genezingen die blijkens dvd's en informatie op de internetsite hadden plaatsgevonden in een genezingsdienst van De Levensstroom. Research van Netwerk had echter aan het licht gebracht dat een aantal personen helemaal niet van hun ziekte was verlost. Bij een meisje was het, na een hoopvol begin, alleen maar erger geworden en ook een volgend bezoek aan een genezingsdienst had niet het zo vurig gewenste effect. Een andere jonge vrouw, voor een groot gedeelte blind, had ook geen baat bij de handoplegging van Jan Zijlstra en er waren momenten in haar leven dat ze hem haatte. Ze had zo gehoopt dat ze nu eindelijk goed zou kunnen zien...

Jan Zijlstra zelf bleek slecht op de hoogte van wat er allemaal op de internetsite viel te zien en te horen. Hij wist zeker dat de genoemde mensen niet meer in beeld en geluid op de site aanwezig waren, hij had opdracht gegeven ze eraf te halen. Je gaat tenslotte geen genezingen laten zien die het achteraf niet blijken te zijn. Het was een beetje pijnlijk om Thijs van den Brink nogmaals te horen zeggen dat ze er toch echt nog op stonden.

Na afloop wist het mannetje nog steeds niet wat hij er van moest denken. Was Jan Zijlstra de zoveelste in de rij van gebedsgenezers? En Janneke Vlot dan? Haar genezing was breed in de kranten uitgemeten. Niet echt? het mannetje durfde dat niet te denken, laat staan te zeggen. Dat God in staat is om zieken beter te maken stond buiten kijf. Maar wat dan?

Waar het mannetje moeite mee had was om te geloven dat je om genezing te krijgen zo'n dienst zou moeten bezoeken. Ging het dan om de persoon van Jan Zijlstra? Is er pas genezing mogelijk als hij voor een zieke bidt? Heeft hij daar van God speciale gaven voor gekregen? Maar de Heilige Geest is met Pinksteren toch op alle gelovigen uitgestort? Waarom zou God geen genezing geven aan een zieke die in zijn eigen binnenkamer Hem daarom smeekt?

In het Netwerkprogramma gaf Jan Zijlstra aan dat hij ook niet wist waarom sommigen wel en anderen geen baat vonden bij zijn gebedsgenezingsdiensten. Toch was in een filmpje over het eerder genoemde meisje wel te zien dat hij tegen haar zei dat ze zich moest richten op Jezus en niet op de pijn in haar lichaam. 'Mensen focussen zich vaak alleen op wat ze voelen, maar je moet je ogen richten op Jezus, dat is alles wat je moet doen', zo zei hij tegen haar toen ze aangaf dat de pijn alleen maar erger werd. De jonge vrouw met zichtbeperking gaf in het interview van Netwerk aan dat sommige mensen haar het verwijt maakten dat ze niet voldoende geloof had in de macht van Jezus. Daarom zou ze niet genezen zijn.

Het mannetje voelde boosheid in zich opkomen. Hoe goed mensen als Jan Zijlstra het ongetwijfeld bedoelen, dit leek toch een onvermijdelijk gevolg van dit soort gebedsgenezingspraktijken. Want, zeggen dergelijke mensen, God geneest en wíl dat ook doen. Lees maar na in Exodus 15 : 26: Mozes zei: ‘Als jullie de woorden van de HEER, jullie God, ter harte nemen, als jullie doen wat goed is in zijn ogen en al zijn geboden en wetten gehoorzamen, zal ik jullie met geen van de kwalen treffen waarmee ik Egypte heb gestraft. Ik, de HEER, ben het die jullie geneest.’ Dat wordt dan een belofte die nu nog steeds door God in de dagelijkse praktijk zichtbaar wordt gemaakt. Alsof je de vrienden van Job weer hoort zeggen: Je zal wel een erge zonde hebben gedaan, want anders was dit je niet overkomen.

Het mannetje moest denken aan de geschiedenis van de maanzieke jongen die door zijn vader bij de discipelen werd gebracht terwijl Jezus met drie van hen op de berg verbleef. Toen Hij zich weer bij hen voegde bleek dat ze de jongen niet hadden kunnen genezen. De Here Jezus dreef vervolgens de boze geest uit en maakte zijn discipelen, niet de man en zijn zoon, het verwijt van gebrek aan geloof. Hadden ze wel voldoende geloof dan zouden ze zelfs een berg in zee kunnen plaatsen. Als we dit nu ook eens zouden toepassen op al die genezingsbedieningen? Wie zouden we dan gebrek aan geloof moeten verwijten?

Blijft overeind dat er wel degelijk mensen genezen worden. Het mannetje gaf daarom dus ook maar geen jury-oordeel. Er is er Eén die de harten van mensen kan doorgronden, van zieken maar ook van gebedsgenezers. Vroeger maakte het mannetje zich daar heel wat drukker om. Nu niet meer. Daar is hij van genezen.

 

Klik hier!

Klik hier
designed by www.madeyourweb.com