Menu Content/Inhalt
Mijn naam is Kwak!
zaterdag 08 september 2007

Tjilp, tjilp, koek, koek, lorre, lorre, kwak, kwak.......Yes we hebben het antwoord gevonden. Het is een Kwak. Nooit van gehoord, toch wel bijzonder. Twee mensen hebben het mij gemaild! Gefeliciteerd en bedankt! Bijna iedere middag komt hij even bij ons buurten. Gisteren kreeg ik de kans om hem ook van voren te fotograferen. Hier volgt een beschrijving van de vogelbescherming, over onze bijzondere vogel meneer Kwak.

Image

De kwak is een vogel van uitgestrekte moerasgebieden die koloniegewijs broedt in wilgen- en elzenstruweel. De vogels verzamelen 's nachts hun vooral uit kikkers en vissen bestaande voedsel. Nederland ligt aan de noordgrens van het verspreidingsgebied. Hoewel kwakken op het eerste gezicht opvallende vogels lijken, valt het zeker niet mee er een te zien te krijgen. Hun nachtelijke en zeer verborgen levenswijze is daar de reden voor. De poten van de kwak zijn, net als bij andere (kleine) reigerachtigen, prima aangepast aan het klauteren door ruige oeverbegroeiing en bomen.

Status: Broedvogel
Trek/stand/winter: Oorspronkelijk trekvogel, maar verwilderde vogels blijven, mede door bijvoedering, het gehele jaar in Nederland. 
Trend en aantal: Tot in de negentiende eeuw broedde de kwak in soms grote kolonies in moerasgebieden, speciaal in het westen des lands. Rond 1900 was de soort echter vrijwel verdwenen. In de twintigste eeuw waren slechts tijdelijk kleine kolonies aanwezig in de Biesbosch en de Peel; elders (o.a. Flevoland en rivierengebied) werd incidenteel gebroed. Het totaal aantal broedparen per jaar bedroeg hooguit enkele tientallen. De laatste jaren zijn dat er niet meer dan vijf, terwijl van sommige jaren geen enkel zeker broedgeval bekend is. De meeste vogels zijn zeer waarschijnlijk ontsnapte siervogels, welke zich jaarrond in Nederland bevinden. Wilde vogels trekken in de winter naar warmer oorden. Van ongeveer 6 paar is het zeer waarschijnlijk dat het echte wilde kwakken zijn. Maar het is goed mogelijk dat er enkele boedparen over het hoofd gezien zijn omdat kwakken zeer onopvallende moerasbewoners zijn.Wilt u meer weten over de aantalsontwikkeling of de verspreiding van deze soort? Kijk dan hier bij SOVON Vogelonderzoek Nederland.

 

Klik hier!

Klik hier
designed by www.madeyourweb.com